Kolomenskoye - Spassky Gates.XVII
Kolomenskoye - Wooden Palace (XVII) Model
Kolomenskoye. Peter the Great's House
Kolomenskoye - Gateway Tower of the St. Nikolaus Monastery
Kolomenskoye
Kolomenskoye - Church of the Ascension
Kolomenskoye - Church of the Decapitation of St. John the Baptist
Kolomenskoye - Front Gates
Kolomenskoye. Peter the Great's House. The interior
Kolomenskoye - Church of the Kazan Mother of God Icon
Kolomenskoye - Water Tower (2nd half of the 17th century)
Kolomenskoye - The Old Testament Trinity Icon